Regulamin Konkursu „Aktywni decydują!”

 

 

Regulamin Konkursu „Aktywni decydują!”
(zwany dalej „Regulaminem”)


I Postanowienia ogólne


1.Konkurs pt. „Aktywni decydują!” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Stowarzyszenie Elbląg Europa (zwanego dalej „Organizatorem”).
2.Organizator przeprowadza konkurs na portalu społecznościowym Facebook: http://www.facebook.com (zwany dalej „Serwis Facebook”) na stronie w serwisie Facebook „Elbląskie Targi Cyfrowe”, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/ElblaskieTargiCyfrowe (zwany dalej „Strona Konkursowa”)
3.Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

 

II Komisja Konkursowa1.Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”) składa się z członków Stowarzyszenia Elbląg Europa.
2.Głównym celem powołanej przez Organizatora Komisji jest dokonanie oceny nadesłanych prac i wyłonienie zwycięscy.
3.Wszystkie decyzje, które podejmie komisja konkursowa są ostateczne, oznacza to, że nie podlegają one zaskarżeniu.

III Postanowienia Konkursu


1.Konkurs trwa od dnia 08 sierpnia 2014 roku, od godz. 15.00 czasu serwera do dnia 29 sierpnia 2014 roku, do godz. 22.00 czasu serwera.
2.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursowej oraz podczas ogłoszenia wyników konkursu, który odbędzie się podczas Elbląskiego Święta Chleba dnia 31 sierpnia 2014 roku (zwany dalej „Finałem”).
3.Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć krótkie hasło promujące aktywność obywatelska lub społeczną oraz spełnić kryteria punktu IV (Zasad Uczestnictwa w Konkursie).
4.Na Zgłoszenia głosują Internauci posiadający konto w serwisie Facebook w formie kliknięcia „Lubię to” (zwani dalej „Głosujący”) przy odpowiednim zdjęciu, które zawierać będzie Hasło Konkursowe Uczestnika Konkursu. Głosujący może oddać tylko jeden głos.  Głosowanie internautów trwa od 22 sierpnia 2014 roku, od godz. 18.00 do 29 sierpnia 2014, do godz. 22.00 czasu serwera. Dalszą decyzję wyłonienia zwycięscy podejmie Komisja Konkursowa składająca się z członków Stowarzyszenia Elbląg Europa.
5.Głosujący mają prawo decydować o Zwycięzcy Konkursu (zwany  dalej „Zwycięzca”) w 25 %, pozostałe 75 % głosu należy do Komisji.
6.Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów od Głosujących i Komisji.
7.Organizator przygotował jedną nagrodą (więcej w punkcie V Nagrody).
8.Informacja o Zwycięzcach Konkursu zostanie przedstawiona podczas Finału.
9.Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcy podczas ogłoszenia wyników.
10.W przypadku remisu, Zwycięzcę wytypuje Komisja Konkursowa.
11.Zgłoszenia mogą zostać wysyłane do 22 sierpnia 2014r do godz.12.00 czasu serwera.
12.Wszystkie zgłoszenia wysłane na adres mailowy: biuro@elblageuropa.pl lub w wiadomości w serwisie Facebook, pojawią się na stronie Elbląskie Targi Cyfrowe dnia 22 sierpnia 2014 o godz. 18.00.

13.Dnia 22 sierpnia 2014r. o godz. 18.00 wszystkie zgłoszenie pojawią się na stronie konkursowej w formie zdjęć, moment ten oznacza rozpoczęcie głosowania internautów ( zwanych dalej „Głosującymi”), które potrwa do dnia 29 sierpnia 2014 roku, do godz. 22.00 czasu serwera.
14.Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność lub brak ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub brak dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek Uczestnika (np. dowód osobisty), jak również za niezgodność wieku do podanych kryteriów zawartych w punkcie IV Zasady uczestnictwa w konkursie. W takim przypadku Nagroda zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi o największej ilości głosów, który spełnia kryteria zawarte w punkcie IV Zasady uczestnictwa w konkursie

IV Zasady uczestnictwa w konkursie

1.Każda osoba, która spełni wszystkie poniżej wymienione kryteria staje się Uczestnikiem Konkursu:
a) Posiadanie konta w serwisie Facebook. Uwaga: konto powinno zawierać prawdziwe dane, co będzie weryfikowane przez Komisję.
b) Wiek od 12 do 30 lat (fakt ten będzie weryfikowany przy odbiorze Nagrody na podstawie ukazania ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika, np. dowód osobisty). Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji konta Uczestnika poprzez zalogowanie się uczestnika w serwisie Facebook w obecności Organizatora (podczas Finału).
c)Polubienie Strony Konkursowej: https://www.facebook.com/ElblaskieTargiCyfrowe klikając „Lubię to”.
d)Przesłanie Zgłoszenia poprzez serwis Facebook do Elbląskie Targi Cyfrowe lub na adres mailowy biuro@elblageuropa.pl podając imię nazwisko, wiek, swój profil strony na facebook’u oraz Hasło Konkursowe (zwane dalej „Hasło”).
e)Hasło konkursowe dotyczyć ma aktywności społecznej lub obywatelskiej.
f)Obecność na rozdaniu nagród podczas Finału, który odbędzie się dnia 31 sierpnia 2014 roku na Elbląskim Święcie Chleba.
2.Uczestnik może dodać jedno zgłoszenie i otrzymać jedną nagrodę.


 

V Nagrody


1.Organizator przygotował Nagrodę dla Zwycięzcy w postaci tabletu.
2.Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę oraz wymianie na nagrody innego rodzaju.
3.Organizator zastrzega, że Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.
4.Nagroda będzie przekazana podczas ogłoszenia wyników Konkursu, który odbędzie się podczas Elbląskiego Święta Chleba dnia 31 sierpnia 2014 roku.

 

VI Postanowienia końcowe

 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
2.Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania Konkursu na piśmie w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Nagród.
3.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
4.Reklamacje, które zostaną zgłoszone po wyznaczonym terminie nie wywołują skutków prawnych.
5.Wszelkie reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres Organizatora i winny zawierać dane personalne i adresowe Uczestnika, jak również dokładny opis reklamacji.
6.Zwycięzca konkursu zrzeka się praw autorskich do hasła na rzecz Stowarzyszenia Elbląg Europa.
7. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
8.Informacje podane przez Uczestnika zostaną umieszczone pod zgłoszeniem na stronie Elbląskie Targi Cyfrowe w serwisie Facebook.

9. Regulamin konkursu pn. „Aktywni decydują!” wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.